Guvernatori Sejko, prej 4 vitesh refuzon deklarimin e pasurisë, Ilir Meta pengon ILDKP ta ndëshkojë, ja “thesari” i tij deri më 31.12.2014

Guvernatori Sejko, prej 4 vitesh refuzon deklarimin e pasurisë, Ilir Meta pengon ILDKP ta ndëshkojë, ja “thesari” i tij deri më 31.12.2014

Prej 54 muajsh në detyrë, nuk po çon në prokurori “dosjen e zezë” të ortakut të tij në biznese, Ardian Fullanit

Gentjan Sejko, Guvernator i Bankës s Shtetit Shqiptar, pasuria:

1) Pronar me 100% i një ap.banimi me sip. 104 m2 në Tiranë, blerë nga prindërit më 11.07.2007 për 5 500 000 lekë, për të cilën deklaron se është përfituar me trashëgimi nga prindërit dhe justifikohet me një kontratë dhurimi më 08.04.2010.
2) Pronar me 100% i një ap.banimi me sip. 65 m2 në Tiranë, blerë nga prindërit më 11.07.2007 për 3 000 000 lekë, për të cilën deklaron se është përfituar me trashëgimi nga prindërit dhe justifikohet me një kontratë dhurimi më 08.04.2010.
3) Pronar me 100% i një ap.banimi me sip. 70.2 m2 në Tiranë, përfituar nga prindërit me privatizim të vitit 1993 dhe vlerësohej për 56 242 lekë, për të cilën deklaron se është përfituar me trashëgimi nga prindërit dhe justifikohet me një kontratë dhurimi më 08.04.2010.
4) Bashkëpronar me 50% i një ap.banimi me sip. 136.86 m2 në Durrës, blerë më 28.08.2013 për 103 000 euro, pjesë e regjimit martesor.
5) Pronar i truallit me sip. 238.7 m2 në Durrës, mbi të cilën është ndërtuar ap.banimit me sip. 136.86 m2, 442 375 lekë.
6) Bashkëshortja, bashkëpronare me 25% e një ap.banimi me sip. 69 m2, përfituar me blerje më 16.12.1996, 1 700 000 lekë.
7) Bashkëshortja, bashkëpronare me 25% e një trualli me sip. 4 420 m2 në Sarandë, trashëguar nga familja e babait.
Pronar me 100% i një depozite bankare me afat 12-mujor, 260 000 euro, pjesë e regjimit martesor.
9) Bashkëpronar me 50% së bashku me nënën i një depozite bankare me afat 12-mujor, 75 000 dollar.
10) Pronar me 100% i një depozitë elastike, 37 532 euro.
11) Pronar me 100% i një llogarie bankare, 145 438 lekë.
12) Kredi bankare së bashku me bashkëshorten marrë më 21.09.2006 me principal 80 000 euro, afat shlyerje 15 vjet, interes 5.6% dhe këst mujor 341 euro.
13) Kredi bankare së bashku me bashkëshorten marrë më 17.09.2008 me principal 52 000 euro, afat shlyerje 18 vjet, interes 2.06% dhe këst mujor 280 euro.
14) Kartë krediti e papërdorur me limit 4 000 euro.
15) Kartë krediti së bashku me bashkëshorten e papërdorur me limit 325 425 lekë.
16) Bashkëshortja, pronare me 100% e një llogarie bankare, 2 000 euro.
17) Bashkëshortja, pronare me 100% e një llogarie kursimi, 1 168 euro.
18) Bashkëshortja, pronare me 100% e një veture tip Renault Clio, blerë në vitin 2005, 4 000 euro.
19) Të ardhura nga paga si Guvernator i BSH, 5 487 032 lekë.
20) Të ardhura nga dieta për udhëtime e qëndrime jashtë vendit nga Banka e Shqipërisë, 7 790 euro.
21) Të ardhura nga dieta nga misioni në FMN, 1 000 dollarë.
22) Të ardhura interesa nga depozitë bankare dyemërore (Gent dhe Lutfije Sejko), 2 811 euro.
23) Të ardhura interesa nga depozitë bankare dyemërore (Gent dhe Lutfije Sejko), 1 022 dollar.
24) Të ardhura nga honorare si Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës së Bankës Shqipërisë, 2 482 881 lekë.
25) Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe shpërblime pranë Tirana Bank, 4 105 405 lekë.
26) Gjendje depozitë bankare dyemërore Gent dhe Lutfije Sejko, shtuar me 2 811 Euro ku burimi i shtesës është interesi bankar nga depozita me deklarim fillestar 260 000 Euro .
27) Gjendje depozitë bankare dyemërore Gent dhe Lutfije Sejko shtuar me 55 052 dollar ku burimi I shtesës është paga vjetore, një pjesë e llogarisë rrjedhëse dhe interes bankarë vjetor .
28) Gjendje llogari bankare, shtuar me 15 565 euro.
29) Gjendje depozitë bankare elastike, pakësuar me 39 395 dollar të kaluar tek depozita dyemërore në Usd.
30) Gjendje llogari bankare ku kalon paga, shtuar me 480 983 lekë.
31) Kontratë sipërmarrje për blerje ap. banimi me sip. 209 m2 në Tiranë, për të cilën është paguar kësti i parë prej 87 780 euro përmes kredisë së marrë dhe janë ende pa paguar 204 820 euro, pjesë e regjimit martesor.
32) Bashkëshortja gjendje e llogarisë bankare shtuar me 5 035,80 Euro
33) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 5 038 euro.
34) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 400 022 lekë.
35) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 466 441 lekë.
36) Shlyer tërësisht një kredi në banke të nivelit të dytë me vlerën 80 000 euro me afat 15 vjeçar e filluar në datën 21.09.2016 me interes 5.6% me këst mujor 341 euro për të cilën në vitin 2016 është shlyer e gjithë pjesa e mbetur prej 21 253,46 euro ku 20 097, 95 euro është principali i shlyer dhe 976,25 euro është interesi.
37) Shlyer gjatë vitit 2016 shuma 3 871 euro për një kredi me vlerë 52 000 euro me afat 18 vjet, filluar në shtator 2008 me interes 2.06% dhe këst mujor 280 euro e ku detyrimi I mbetur në datën 31 dhjetor 2016 është 28 475 euro.
38) kredi e marrë nga Banka e Shqipërisë për blerje apartamenti me shumë 11 400 000 lekë e afat 30 vjeçar e disbursuar në datën 20.07. 2016 dhe me datë për fillim pagese më 20.08.2018 ku interesat në 30 vjet janë 818 985 lek.
39) Shlyer shumën 91 171,99 lekë një kartë kreditit VISA Card në emër të të dy bashkëshortëve me limit përdorimi në shumën 325 425 lekë.
40) Detyrim për ti paguar shoqërisë ndërtuese vlerën e apartamentit të pronotuar sipas kontratës së sipërmarrjes së datës 30.06.2016 ku vlera totale e detyrimit 204 820 euro./Pamfleti

usa
Loading...
Loading...


ligji 35 ligji 35
WhatsApp Denonco tek Pamfleti