“Ujkut” të tenderëve Ardian Çela, i zbulohen “gjurmët” në Zagreb, 195 milionë lekë kurs për menaxherët

OSHEE ka 387 shefa me master ndërkombëtar “Meanzhim”, 51 janë me gradën “Doktor”

Drejtori i OSHEEE Ardian Çela është mjeshtër në gjetje “motivesh” për të sajuar tendera, “shkollë” që e ka bërë në bashkinë Durrës kur ishte N/kryetar dhe Kryetar i Komisionit të Tenderëve, “përvojë bëmash” për të cilën njihet edhe nga drejtësia shqiptare e ajo ndërkombtërae për firmat që ka hedhur në pazaret e çështjes “CEZ”.

Dy ditë më parë, “ujkut” të tenderëve Ardian Çela, i janë zbuluar “gjurmë” edhe në Zagreb të Kroacisë, me një tender të çuditshëm me vlerë 195 milionë lekë, me objekt “kurs trajnimi” për menazherët.

Nuk e dimë se për çfarë do bëhet konkretisht ky “kurs” punonjësisht, por dimë që edhe nëse ky kurs për menazherët qenka i nevojshëm, përse duhet të paguhen afro 200 milionë lekë nga shteti, kur sipas burimeve njerëzore OSHEE ka 387 shefa menazhimi me diplomë masterkombëtar e ndërkombëtar në “Menazhim burimesh ekonomik”, 51 prej të cilëve me gradën “Doktor”! OSHEE SH.A,

Njoftim lidhje kontrate

  1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor OSHEE sh.a Adresa Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr.7, 1023, Tiranë. Tel/Fax 042274185 E-mail [email protected], Faqja në Internet www.oshee.al.
  2. Lloji i procedurës: Sherbim Konsulence
  3. Numri i referencës së procedurës: REF-60717-04-04-2018

4.Objekti i kontratës: ”Asistence dhe Mbeshtetje profesionale per pergatitjen e studimeve, realizimin apo modifikimin sipas rastit te plan-veprimeve te ndarjes se aktivitetit te Shperndarjes dhe rritjes se efektivitetit menaxherial”.

  1. Fondi limit: 174,850,000 (njeqind e shtatedhjete e kater milion e teteqind e pesedhjete mije) leke pa tvsh.
  2. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): Vlera 195,182,700 (me TVSH)
  3. Data e lidhjes së kontratës 08.06.2018 EMRI DHE ADRESA E FIRMËS FITUESE KROATE Firma “Energetski Institut Hrvoje Požar”, me forme ligjore “Institucion”, Savska cesta 163, PP 141, HR-10001 Zagreb-Kroaci. Nr. NIPT me numer regjistrimi të kompanisë: 080162843, i shndëruar në “Institucion” me Dekret të datës 27.03.2003, me NIPT: 43980170614.

usa
Loading...
Loading...


ligji 35 ligji 35
WhatsApp Denonco tek Pamfleti