Aktualitet 3 Qershor 2018, 07:47

Taksa e ndërtesave në Tiranë, tarifa për çdo zonë dhe kategoritë që përjashtohen

Shkruar nga Pamfleti
Taksa e ndërtesave në Tiranë, tarifa për çdo

Taksa e ndërtesave në Tiranë, tarifa për çdo zonë dhe kategoritë që përjashtohen

Brenda pak ditësh Këshilli Bashkiak i Tiranës do të kalojë për miratim disa vendime të rëndësishme dhe një ndër to është ai I aplikimit të taksës së re mbi çdo shtëpi apo ndërtesë që disponojnë qytetarët e kryeqytetit.

“Shqiptarja.com” disponon projketvendimin që do të kalojë për miratim në Këshillin Bashkiak. Ky projekvendim është hartuar në bazë të vendimit të para disa muajve të Këshillim të Ministrave për vendosjen e kësaj takse të re mbi çdo ndërtesë.

Taksa mbi ndërtesën është vjetore dhe madhësia e saj varet shumë nga vlera monetare që ka shtëpia. Pra më shumë do të paguajnë banorët e qendrës së Tiranës dhe më pak ata të periferisë dhe akoma më pa kata të fshatrave që përfshihen në Bashkinë e Tiranës. Pra madhësia e taksës varet shumë nga çmimi referencë që ka çdo zonë e Tiranës, atë që botohet sot e plotë nga “Shqiptarja.com” sipas projektvendimit të Këshillit Bashkiak.

Si llogaritet taksa

Sipas projektvendimit të Bashkisë Tiranë vlera e taksës për çdo shtëpi del çmimi i saj, që llogaritet nga tabela referuese e qeverisë për vlerën e një merti katror, duke u shumëzuar me koeficentin e miratuar në VKM-në e qeverisë për këtë taksë, që janë; 0,05% për ndërtesën/njësinë pronësore që përdoret, shfrytezohet per banim; 0,2% për ndertesën/njësi në pronësore që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike; 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me  leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta  përfundoje ate sipas afatit të percaktuar  në aktin e miratimit të kerkeses  për  leje  ndërtimi.

SHEMBULLI

Nëse një shtëpi në një zonë të Tiranës që është 100 metra katrorë ka vlerë referuese të çmimit nga tabela është 97.700,00 kjo shumëzohet me koeficentin që ka shtëpia e banimit 0.05 atëherë vlera vjetore e taksës del 4885 lekë. Dhe kështu me radhë për çdo vlerë që a zona që një qytetar banon mund të bëjë vetë llogarinë se sa do I përkasë të paguajë në vit për taksën e re të shtëpisë.

TAKSA MBI NDËRTESËN

-Baza e llogaritjes së taksës  mbi  ndërtesat  është vlera  e ndërtesës/njësise pronësore, që llogaritet në përputhje me një nga metodat e parashikuara në metodologjinë e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

-Detyrimi i takses mbi ndërtesën është vjetor. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë.

-Bashkia Tiranë për qëllime zbatimi të taksës së pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, vepron në përputhje me ligjin nr. 9632,  datë 30.10.2006  “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, metodologjinë e miratuar nga Këshilli i Ministrave, si edhe çdo akti tjetër nënligjor që ndihmon këtë proces.

-Për qëllim të zbatimit të metodologjisë së miratuar nga Këshilli i Ministrave për përcaktimin e bazës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, termat e mëposhtëm edhe në zbatim të këtij vendimi të këshillit bashkiak, kanë kuptimin si më poshtë:

-Baza e llogaritjes se taksës se ndërteses është vlera e ndërtesës/njësisë pronësore, përcaktuar me një nga metodat e parashikuara sipas metodologjisë  së  miratuar  nga Keshilli i Ministrave. Për efekt të llogaritjes së taksës  për  ndërtesën/njësine pronësore, baza e taksës shumëzohet me shkallën në përqindje të taksës së miratuar me ligj, sipas kategorive të ndërtesave, dhe që reflektohen si më poshtë edhe ne këtë vendim:

 

 

 

Përjashtohen nga taksat mbi ndërtesën:

Në projektvendimin e Këshillit Bashkiak janë përcaktuar edhe kategoritë që do të përjashtohen nga kjo taksë dhe kushtet që duhet të plotësojnë disa prej tyre për të përfituar. Ja cilat janë:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualitet Këshilli Bashkiak i Tiranës taksa e ndërtesave