Administrata Publike në ristrukturim të plotë, pas ministrive rradha i vjen drejtorive. Plani i ri me 10 pika - Aktualitet
Aktualitet10 Prill 2018, 05:49

Administrata Publike në ristrukturim të plotë, pas ministrive rradha i vjen drejtorive. Plani i ri me 10 pika

Shkruar nga Pamfleti
Administrata Publike në ristrukturim të plotë, pas ministrive

Administrata Publike në ristrukturim të plotë, pas ministrive rradha i vjen drejtorive. Plani i ri me 10 pika

Departamenti i Administratës Publike ka një plan konkret për vijimin e reformës në administratë gjatë këtij viti, reformë e cila ka nisur që pas zgjedhjeve parlamentare të 25 Qershorit 2017, kur shqiptarët i besuan Partisë Socialiste të qeverisë e vetme Shqipërinë.

Në raportin për veprimtarinë vjetore, depozituar për shqyrtim dhe miratim në Parlament, Departamenti i Administratës Publike i prezanton Kuvendit edhe një plan me 10 pika për reformën në administratë. Një nga pikat parashikon vijimin e ristrukturimit të degëve të administratës publike, duke e vënë theksin tek eliminimi i mbivendosjes funksionale midis strukturave ekzistuese, proces i cili pritet të prodhojë largime të punonjësve nga administrata.

Procesi i ristrukturimit do të konsistojë gjithashtu në bashkimin e institucioneve kur është e nevojshme si dhe në rishikimin e funksionit, rolit dhe të organizimit strukturor të institucioneve. Gjatë javëve dhe muajve në vijim, reforma do të fokusohet te përshkimi i vendeve të punës si dhe në verifikimin e integritetit të kandidatëve për t’u punësuar në administratën publike. Në këtë kuadër, do të hartohet një grup pyetjesh për të vlerësuar integritetin e kandidatëve, sidomos të atyre që synojnë që të bëhen pjesë e trupit diplomatik.

Plani i ri me 10 pika për vijimin e reformës në administratë

 

 

 

 

(i) Përcaktimit të tipologjisë së institucioneve dhe metodologjisë së vlerësimit të perfomancës së tyre në vijim;

 

(ii) Identifikimit të rasteve ku ka nevojë që të eliminohen mbivendosjet funksionale midis strukturave ekzistuese;

 

(iii) Identifikimit të rasteve ku ka nevojë të rishikohet funksioni, roli dhe organizimi strukturor i institucioneve;

 

(iv) Shqyrtimit të rasteve ku shihet i nevojshëm bashkimi i dy apo më shumë institucioneve, apo krijimi i institucioneve të reja;

 

(v) Shqyrtimit të rasteve kur është e nevojshme që për institucionet të ndryshojë pozicionimi i tyre.

 

 

 

 

(i) Përdorimit të pyetjeve që vlerësojnë integritetin e kandidatëve, duke bërë pjesë të procesit të përzgjedhjes testimin e elementëve që lidhen me ndershmërinë dhe integritetin e individëve, të cilët punësohen në sektorin publik si parakusht për parandalimin e korrupsionit;

 

(ii) Verifikimit paraprak të të gjithë punonjësve që emërohen në pozicione të shërbimit civil, trupin diplomatik, si dhe në çdo nivel drejtues në administratën publike, bazuar në ligjin 138/2015.

 

 

(i) Rritja e cilësisë së administrimit të dokumentacionit të nevojshëm (dosjeve personale të nëpunësve të larguar), me qëllim zbatimin e saktë të detyrimeve ligjore që burojnë nga këto vendime;

 

(ii) Vlerësimi rast pas rasti i secilit vendim dhe detyrimeve që burojnë prej tij;

 

(iii) Detyrimi i institucioneve të administratës shtetërore për të përdorur sistemin online të raportimit të të dhënave gjyqësore.

 

 

(i) Transformimit të faqes zyrtare të DAP në një portal për të gjithë administratën publike, ku informacioni të jetë i thjeshtë për t’u aksesuar dhe i lehtë për t’u kuptuar nga të gjithë, qofshin këta qytetarë, nëpunës civilë apo kandidatë potencialë;

 

(ii) Modernizimi i mekanizmave raportues të institucioneve përmes përdorimit të një rrjeti informativ specifik për burimet njerëzore, me qëllim jo vetëm shkëmbimin e informacionit, por dhe bashkëpunimin me DAP për menaxhimin e burimeve njerëzore.

 

 

(i) Shtrirja e SMIBNJ/HRMIS në të gjitha institucionet e administratës shtetërore jo pjesë e shërbimit civil, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore;

 

(ii) Gjenerimi pagave nëpërmjet SIMBNJ/HRMIS për të gjitha institucionet e administratës shtetërore pjesë e shërbimit civil.

 

 

(i) ASPA do të punojë për rritjen e cilësisë dhe sasisë së trajnimeve që ofron nëpërmjet:

 

(i/1) Zbatimit të programeve të trajnimit, veçanërisht për TND dhe nëpunësit në njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore;

 

(i/2) Rritjes njëkohësisht së cilësisë si në aspektin organizativ ashtu edhe të përmbajtjes dhe rritjes së volumit të trajnimeve për nëpunësit civilë;

 

(i/3) Realizimit të vlerësimeve 6-mujore mbi matjen e ndikimit të trajnimeve në performancën e nëpunësve civilë, për të përmirësuar dhe përshtatur programin e trajnimit.

 

(ii) Në aspektin e kontrollit të cilësisë, ASPA synon:

 

(ii/1)S e cilësisë në çdo aspekt të ciklit të trajnimit;

 

(ii/2) Prezantimin e sistemit të krediteve në programin e trajnimit, duke bërë të detyrueshëm një set trajnimesh të nevojshëm për nivele dhe pozicione të ndryshme në shërbimin civil.

 

(iii) Në aspektin e qasjes së zhvillimit të trajnimeve dhe logjistikës, ASPA synon:

 

(iii/1) Përmirësimin e kushteve të trajnimit në mjediset e ASPA (rikonstruksioni i sallave të trajnimit, sistem kondicionimi);

 

(iii/2) Vënia në dispozicion të nëpunësve civilë e librarisë online të materialeve të trajnimit, si dhe rritja e volumit të përdorimit të metodave inovative të trajnimit nëpërmjet e-learning dhe e-training./Shqiptarja.com

Aktualitet Administrata Publike drejtoritë ministritë